MŪSŲ ISTORIJA

“Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę
lietuvis perduoda ateities kartoms,
kad amžinai gyventume”

Trumpa priešistorė apie lietuvius Vokietijoje

Karo metu į Vokietiją keturiomis bangomis buvo atblokšta apie 200.000 lietuvių, tačiau po karo globos organizacijų formaliai buvo įregistruota Vakarų Europoje tik apie 70.000 asmenų.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Vakarų Europoje liko apie 80.000 lietuvių tremtinių-pabėgėlių, kurie buvo apgyvendinti 113 stovyklų ir galėjo 1945-1951 metais gana kompaktiškai gyventi, kol prasidėjusi emigracija juos išsklaidė po visą pasaulį.

Sunkiomis tremties sąlygomis lietuviams pabėgėliams pavyko sukurti savarankišką švietimo sistemą. Pradinį mokslą bei toliau tęsti studijas savo gimtąja kalba turėjo galimybę šimtai jaunuolių. Brandos atestatus gavo beveik tūkstantis gimnazistų, tęsdami toliau studijas Pabaltijo universitete Hamburge, Pinneberge, UNRRA universitete, Münchene, Taikomosios dailės institute, Freiburge bei kitose aukštosiose mokyklose. Tuo pačiu metu buvo įsikūrusi amatų mokykla Lübecke ir daug kito profilio mokyklų.

Nepaisant nepalankių sąlygų, 1944-1950 metais Vakarų Europoje buvo išleista apie 600 įvairių lietuviškų periodinių ir apie 800 neperiodinių leidinių.
1946 m. kovo 3-4 d. lietuvių tremtinių atstovai įkūrė Lietuvių Tremtinių Bendruomenę, kuri rūpinosi visais jų reikalais. O pradėjus tremtiniams sklaidytis po įvairius pasaulio kraštus 1949 m. birželio 14 d. buvo paskelbta Lietuvių Charta. Taip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

1951 metai ypatingai ženklūs lietuviams – Vasario 16 gimnazijos įkūrimas, kuris buvo pasiektas unikaliomis viso pasaulio lietuvių pastangomis.

Vokietijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 35-se pasaulio kraštuose, dalis.

Ji jungia Vokietijoje gyvenančius lietuvius ir atstovauja jų interesams. Buria po visą Vokietiją pasklidusius lietuvius bendriems užmojams ir bendravimui tarpusavyje. Stengiasi išlaikyti tautiškumą, skatindama lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi. Puoselėja lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi, išlaikant tėvynės tradicijas,
steigia ir išlaiko lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes, bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą; rengia studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu. Tuo ji skatina lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje, skleisdama žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą Vokietijoje gyvenantiems, taip padėdama Lietuvai, įžengusiai į Europą, atitinkamai įtaigojant krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuotaikas.

Ji taip pat atstovauja Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir
socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose.
Rūpinasi pagalbos reikalingais tautiečiais, ypač naujai atvykstančiais į Vokietiją.
Daugiau skaitykite:  www.bendruomene.de

Hamburgo lietuvius, kaip ir viso pasaulio lietuvius, vienija bendri tikslai. Hamburgo apylinkės lietuvių veikloje pasyviai dalyvauja daugiau nei 300 lietuvių bei jų draugų. Pagrindiniai jų – gyvenančių svetur – uždaviniai: lietuvių kalbos vartojimas ir lietuviškų tradicijų puoselėjimas. Ženkli Hamburgo lietuvių saviraiška: šiuo metu buriamas Hamburge „Baltijos šalių choras“ – „Baltischer Chor“, egzistuoja biblioteka, organizuojamos parodos ir kiti kultūros renginiai Hamburgo miesto mastu. Sporto mėgėjai dažnai susitinka krepšinio aukštelėje.

Vasario 16-oji – Lietuvos nepriklausomybės diena sukviečia kartą per metus visus Hamburgo apylinkės lietuvius paminėti šią Lietuvai svarbią datą.

Hamburgo lietuviai susitinka taip pat tradiciškai kartą į mėnesį. Tradicija tapo taipogi bendras šventimas Kalėdų, Velykų, gimtadienių prie lietuviškais patiekalais nukrauto stalo.

2008 ir 2009 metai buvo Lietuvai labai reikšmingi ir ryškiu rezonansu atsiliepė visoje Vokietijoje.
„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos vardo tūkstantmečio renginiai vyko ir Hamburge, taip supažindindami Hamburgo gyventojus su Lietuva ir jos kultūra.

Lietuvių-vokiečių bendradarbiavimo skatinimas kultūrinėje srityje, politikoje, ekonomikoje – vienas iš kiekvieno lietuvio tikslų, padedant Lietuvai – įžengusiai į Europą.

Hamburgo LB valdyba